Учебни материали

Значение и необходимост от приложение на СТЕМ подхода в обучението

STEM е образователна дисциплина, която има за цел да предизвика интерес и любов през целия живот към изкуствата и науките у децата от най-ранна възраст. Науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката са подобни области на изследване, тъй като всички те включват творчески процеси и никой не използва само един метод за проучване и изследване. Преподаването на подходящи, търсени умения, които ще подготвят учениците да станат иноватори във непрекъснато развиващия се свят, е от първостепенно значение не само за бъдещето на самите ученици, но и за бъдещето на страната. STEM дава възможност на учителите да използват обучение, базирано на проекти, което пресича всяка от петте дисциплини и насърчава към приобщаваща учебна среда, в която всички ученици могат да участват и да допринасят. За разлика от традиционните модели на преподаване, обручителите, използващи рамката STEM, обединяват дисциплините, използвайки синергията между процеса на моделиране и математическото и научното съдържание, например, за да размият границите между техниките за моделиране и научното математическо мислене. Чрез този холистичен подход учениците могат да развиват двете половини на мозъка си едновременно.

Традиционно обучение:STEАM обучение:
1.Репродуктивен подход за научаване на знанията (слушане, наизустяване, възпроизвеждане – учене по шаблон)Изследователски подход: научаване чрез експерименти (учене чрез откриване). Експериментите могат да са практически опити или компютърно генерирани модели.
2.Решаване на задачи, чието приложение често е неясно за учениците. Поставят си въпроса: Защо трябва да го правя?Проектно-базиран подход: Поставяне на обучаемия в ситуация да реши реален проблем (участие в учебен проект). Решаване на практикоприложни задачи, показващи мястото и ролята на знанията и уменията.
3.Авторитарен подход: субект-обектни взаимодействия (Аз-вие)! Развиване на пасивност, скука, безразличие, противопоставяне.Игров подход (геймификация на обучението) – учене чрез игра и преживяване. Необходимо е учебната задача да се преформулира в игрова задача. Развиване на интереса, емоциите и познавателната активност на обучаемите.
4.Формиране на знания и овладяване найчесто на алгоритмични умения (по правило, формула). Получаване на ненужна информация.Формиране на функционална грамотност и разбиране приложението на знанията. Формиране на конкретни приложими умения и компетенции.
5.Стимулиране на репродуктивно мислене (възпроивеждане на знания по шаблон, рамка).Евристичен подход: Стимулиране на творческото мислене в процес на учене чрез правене 108 (стимулира креативността, критическото и вариативното мислене)
6.Дифиренциран подход при изучаване на знанията: знанията са диференцирани в отделни учебни предмети.Интердисциплинарен подход за образователен синтез (изисква размиване границите на учебните дисциплини, обединяване на знания от различни дисциплини при изучаване на дадено знание – изграждане на единна картина за знанието)
7.Липса на рефлексия (личностно осмисляне на знанията, пропуските, целите и др.)Рефлексивен подход: в обучаващия процес има рефлексия над дейността и личностна рефлексия на резултатите от обучението.
Таблица № 1 – Начини за обучителни подходи

Допълнителни материали

Разгледайте допълнителните ресурси и направете анализ над избраните материали

Презентация за Европейско сътрудничество в СТЕМ образованието