Какво можем безплатно с „Уча се“? – учебна игра

https://ucha.se/individualna-uchebna-igra/info

Методология на учебната игра

Учениците са различни и усвояват знания по различен начин, но програмата в училище не може да се съобрази специално с нуждите на всеки и това усложнява работата на учителите. Има още

За кандидатстването в Тревненската гимназия след седми клас

СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

sou_emblema

ПРИЕМ
за учебната 2015-2016 г.

след завършен VII клас в паралелка
Профил „Природоматематически – Информационни технологии“
с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

Информационни технологии
Английски език
Български език и литература

Формиране на бал – сбор от:
• оценката от теста по български език и лите¬ратура;
• утроената оценка от теста по математика;
• оценката по математика от удостове¬ре¬ни¬ето за завършен седми клас;
• оценката по български език и литература от удостове¬ре¬ни¬ето за завършен седми клас.

Дейности Срок
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 10.06.-14.07. 2015 г.
Подаване на документи за участие в приема – първи етап. 16.-19.06. 2015 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 25.06.2015 г.
Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 26.-30.06.2015 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 06-08.07. 2015 г. вкл.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 10.-14.07. 2015 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 17.-20.07. 2015 г. вкл.

Равносметка от пробните изпити за ДЗИ и НВО, проведени през учебната 2014/2015 г.

Дати на провеждане:
30.03.2015г. от 14:00 – БЕЛ – 12 клас, 7 клас;
01.04.2015г. от 14:00 – ДЗИ по избор – 12 клас, математика – 7 клас.
Зрелостниците присъстваха на 100% и през двата дни. Разпределението за втори ДЗИ е следното:
Биология и ЗО – 6 ученици;
Английски език – 5 ученици;
История и цивилизация – 3 ученици;
По двама ученици се явиха на пробна матура по:
География и икономика;
Математика;
Физика и астрономия;
Философски цикъл;
Химия и ООС.
Седмокласниците присъстваха по БЕЛ – 42 ученици, а по математика – 41.
Педагогическият съвет в четвъртък, 23.04.2015г., ще разгледа и анализира получените резултати.
В архивите на методическите обединения се съхраняват образци от изпитните теми, анализи на преподавателите за получените точки и оценки, като повечето материали са събрани и в електронен вид.
Вече пета поредна година изпитанието се провежда както за седмокласниците, така и за дванадесетокласниците. Традицията на СОУ „П. Р. Славейков“ по подготовка и провеждане на пробни матури за 12. клас е от 2004 г., когато още нямаше официално държавни зрелостни изпити.

Анализ на резултатите за учебната 2012/2013 година

На 11 юли 2013 г. се проведе годишният съвет на педагозите от СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна.

Съпоставката на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната на държавните зрелостни изпити за 2013 г. показва чувствително надминаване на средния успех за страната по всички предмети. Минималното отрицателно показание за матурата по география се дължи на две слаби оценки на завършили минали години ученици, които не са от випуск 2013 г.

Учебен предмет Брой явили се Среден успех за училището – 2013 Среден успех за страната – 2013 Разлика
БЕЛ 29 4,90 4,06 0,84
Математика 1 4,67 4,55 0,12
ИЦ 6 4,86 4,05 0,81
ГИ 9 3,61 3,64 -0,03
ФА 3 5,27 4,26 1,01
БЗО 1 5,50 4,28 1,22
ХОСС 2 5,27 4,84 0,43
Фил. цикъл 6 3,94 3,69 0,25
Английски език 5 4,62 4,48 0,14

Picture6

Част от фактите, изложени в доклада на г-жа Братванова, директор на СОУ за изминалата учебна година:

1. Национално външно оценяване – ІV клас
1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години
Picture1
Slide3
Picture2

Slide4

Slide5

Slide6

1.8. Планирани мерки за подобряване на резултатите през новата учебна година.
Стимулиране на познавателната активност и самостоятелност на учениците чрез прилагане на иновативни подходи в процесите преподаване и учене;
Учебната дейност да осигурява преход от запаметяване и възпроизвеждане на знания към творческото им осмисляне и практическо прилагане;
Акцентиране върху формиращите функции на контрола;
Ефективност на взаимодействието учител – възпитател ПИГ, оптимизиране дейностите по интереси и повишаване мотивацията за учебен труд.

2. Национално външно оценяване – VІІ клас
Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Успехът на НВО по математика, физика и астрономия, химия и ООС и география и икономика е по-висок от годишния успех.
По-нисък успех на НВО отчитаме по БЕЛ, биология и здравно образование, история и цивилизация.
По английски език критериите за вътрешно оценяване съвпадат с тези на НВО.

Извод:
1. Планирането, организацията и провеждането на учебната дейност в прогимназиален етап води до надграждане на знанията и развитие на познавателните умения за тяхното прилагане.
2. Диагностичният инструментариум за вътрешно оценяване е в съответствие с този на НВО
3. Реализиран е преход от ситуитивно-конкретно към абстрактно-логическо мислене и развитие на интелектуалния и личностен потенциал на учениците.
2.9.2. Съпоставка на резултатите от приемен изпит с предходна година – БЕЛ
Slide15

Slide16
2.10.2. Съпоставка на резултатите с предходна година – МАТЕМАТИКА
Slide17

Slide18
3. VІІІ клас с интензивно изучаване на ЧУЖД ЕЗИК с прием след VІІ клас

Slide19

4. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Slide20
4.2. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната за 2013 г.
Slide21
4.4.Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години
Slide22

Устойчивост в успеха по етапи и за цялото училище.Съществено намаление на броя слаби оценки.
4.6. Мерки през новата учебна година за подобряване на резултатите
1. Прилагане на иновативни методи в процесите преподаване и учене, водещи до развитие на логическото мислене и повишаване на мотивацията за учебен труд.

2. Учебната работа ще бъде насочена към развитие на познавателни умения за прилагане на усвоените знания в нестандартни и житейски ситуации.

3. Привеждане на диагностичния инструментариум за вътрешно оценяване в съответствие с този за ДЗИ по история цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, философски цикъл и английски език.

4. Акцентиране върху формиращите и корекционни функции на контрола.

НВО по математика в 7 клас и втори ДЗИ

Вторият държавен зрелостен изпит се провежда на 23.05.2013 г.

Учениците, които са избрали да се явят на изпит по география и икономика и история и цивилизация, се явяват на 23.05.2013 г. в 7 часа в НХГПИ (Художественото училище) в Трявна. Останалите са разпределени в училища в Габрово. В 6:00 от общината потегля автобус, който може да се ползва от всеки желаещ. Учениците ще бъдат транспортирани до съответните училища. Имат право да организират и самостоятелно транспорта си до Габрово сутринта.
Всеки зрелостник носи личната си карта и служебна бележка за разпределението в залата за изпита, както и черна химикалка за писане.
12
Националното външно оценяване за седмокласниците по математика също е на 23.05.2013 г.

Явяване на 23.05.2013 г. в 9 часа пред главния вход на училището.
Всички седмокласници са разпределени в изпитни зали на първия етаж, различни от залите за изпита по БЕЛ. Квесторите ще ги упътят за настаняване, списъци с имената им са поставени и на вратите на съответните кабинети. Учениците носят синя химикалка за писане, чертожни инструменти и документ за самоличност — лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка (бележник).
7
Уважаеми ученици, не закъснявайте.
Пожелаваме ви успех!

Съобщение за празничния ден, 24 май 2013г.:
Начало на тържеството в двора на училището – 9:00.

Явяване на учениците и строяване по паралелки – 8:45.
Абитуриентската вечер на випуск 2013 ще бъде в комплекс „Бръшлян“ от 20:00.
Изпращането в училище е от 19 часа.

Приятно празнуване!

МОМН публикува отговорите за матурата по БЕЛ и за НВО по БЕЛ в 7 клас

Вече могат да се видят отговорите на въпросите от 1 до 40 от държавния зрелостен изпит по БЕЛ, както и верните варианти на въпросите от теста за НВО по БЕЛ в VII клас с примерните отговори на въпроси №20 и №25, които са отворени.

Файлове: 12
(Източник от сайта на МОМН.)

7

(Източник от сайта на МОМН.)

Матури и НВО’2013

Държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда на 21.05.2013 г.

В СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна, са допуснати до зрелостен изпит 29 ученици.
Явяване на 21.05.2013 г. в 7 часа пред главния вход на училището.
Всеки зрелостник носи личната си карта и служебна бележка за разпределението в залата за изпита, както и черна химикалка за писане.
12
Националното външно оценяване за седмокласниците по български език и литература също е на 21.05.2013 г.

Явяване на 21.05.2013 г. в 9 часа пред главния вход на училището.
Всички седмокласници са разпределени в изпитни зали на първия етаж, квесторите ще ги упътят за настаняване, списъци с имената им са поставени и на вратите на съответните кабинети. Учениците носят синя химикалка за писане и документ за самоличност — лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка (бележник).
7
Уважаеми ученици, бъдете точни.
Пожелаваме ви спокойствие, добро разположение на духа, отлично здравословно състояние и успешни изпити!

9 май – Ден на Европа

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО В УЧИЛИЩЕ – 09.05.2013
Тъй като се оказва, че срокът до събитието е много кратък, се налагат промени на миналогодишните „правила“.
– Учениците до 8 клас включително ще могат да бъдат на мястото на учител само в часовете със своя клас.
– Останалите – 9, 10, 11, 12 клас могат да заемат местата в канцеларията, на чистачки и охранители, на педагогическия съветник или на преподавател на своя или различен от своя клас само след уговорката със съответния учител.
– Позициите на директор и заместник-директори тази година не участват в самоуправлението поради провеждането на националното външно оценяване по БЕЛ в четвърти клас.
Училищният парламент, както и миналата година, направи обявата в страницата си във ФБ. (Страницата е за отворена група, но се разглежда след влизане с потребителското име и парола на регистрирани във ФБ участници).
Ина Велева е автор на новината и на заключението:
Надяваме се да не сте разочаровани и да се забавлявате както миналата година! Успех в дейността на избраната от вас длъжност! 🙂

На четвъртокласниците – пожелания за успешно справяне с диктовката и теста по български език и литература!
Залите за провеждане на външното оценяване се намират на втория етаж. Местата в тях се заемат в 9:45.
Началото на изпита е 10 часа. Време за работа: един учебен час (40 минути).
4

От 17 часа ще се проведе състезание по дуатлон.
Допълнителна информация за спортната дисциплина: в англоезичната Уикипедия, сайт за дуатлон, новини за състезания.
Събиране: в двора на училището.
Маршрут: Старт при езерото.
Колоездене по шосе от езерото покрай SOS Детското селище до Кошарите след село Скорци, връщане до поляната над село Бижевци.
Бягане по пресечена местност: старт-финал на поляната.
Могат да участват всички желаещи.
За повече подробности се обръщайте към г-н Калоян Узунов.
duathlonlogo1

График за провеждане на пробни матури и пробно външно оценяване в 7 клас

Средно общообразователно училище „Петко Р. Славейков“, Трявна

График за провеждане на:

Пробна матура по БЕЛ
Дата: 25.03.2013 г., понеделник
Начало: 11:30
Място: Сградата на училищната библиотека, кабинети №1 и №2.
Времетраене: 4 часа.

Пробно ВО по БЕЛ за 7 клас
Дата: 25.03.2013 г., понеделник
Начало: 14:00
Място: Кабинети № 3, 4, 5, 6 на втория етаж в сградата на училището.

Пробна матура за втори задължителен изпит по предмет, посочен в заявлението за ДЗИ.
Дата: 27.03.2013 г., сряда
Начало: 14.00
Времетраене: 4 часа.
Място: Кабинети №1 и №2 на втория етаж в сградата на училището.

Пробно ВО по математика за 7 клас
Дата: 27.03.2013 г., сряда
Начало: 14.00
Място: Кабинети № 3, 4, 5, 6 на втория етаж в сградата на училището.

Списъците с разпределението на учениците по кабинети са поставени на вратите.

Примерни тестове за външно оценяване в 7 клас

МОМН предоставя примерни тестове за националното външно оценяване в седми клас по:

Английски език през учебната 2012/2013 година – директно сваляне на файла, pdf, 853KB.
Испански език през учебната 2012/2013 година
Италиански език през учебната 2012/2013 година
Немски език за учебната 2012/2013 година
Руски език за учебната 2012/2013 година
Френски език за учебната 2012/2013 година
Културно-образователна област „Обществени науки, гражданско образование и религия“ през учебната 2012/2013 година – директно сваляне на файла, pdf, 1,395МB.
Културно-образователна област „Природни науки и екология“ за НВО на учениците в VІІ клас през учебната 2012/2013 година – директно сваляне на файла, pdf, 254KB.

[Последно обновяване на публикацията в блога: 03.10.2012, 03:10]