Международен ден на математиката, 2023-3.14

Международен ден на математиката

През ноември 2019 година на XL-тата си Генерална конференция ЮНЕСКО приема предложението на Международния математически съюз (International Mathematical Union (IMU) 14 март да бъде обявен за Международен ден на математиката. Така от 2020 година много страни по светя организират празници на математиката за ученици, студенти и обществени представителства. През 2023 година темата е Математика за всеки. [Източник: Уикипедия и сайта на ИМИ при БАН] Има още

Пропуснати отличия

През времето на обучение в електронна среда от разстояние на учебната 2021/2022 година отново се проведе онлайн състезанието Бобър България 2021.
С анонимно съдействие и тази година бяха спонсорирани всички желаещи настоящи и бивши (няма бивши!!!) ученици на Славейковото училище. Учениците бяха снабдени с таксата за участие и тяхното задължение оставаше да се включат онлайн за половин час в неделния ден на 7 ноември 2021 г.
При гимназистите за поредна година участник е Радомир Цанев, 9. клас, при осмокласниците ни представи Петя Стойчева. И двамата са представители на паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. От кандидат-гимназистите ни, трима са ученици от седми „а“:
Александра Петрова;
Валентина Костадинова;
Красимир Петков.

Освен гимназистите и кандидат-гимназистите ни, петима петокласници се представиха достойно в една възрастова група със седмокласниците. Техните сертификати за участие ще бъдат раздадени наесен.

Димитър Росенов Димитров, 5.а
Йоана Здравкова Величкова, 5.б
Валерия Стефанова Цанкова, 5.б
Давид Цветанов Димитров, 5.а
Никол Стоянова Николова, 5.а

Благодарим ви, любознателни и мислещи деца!Има още

Равносметка от пробните изпити за ДЗИ и НВО, проведени през учебната 2014/2015 г.

Дати на провеждане:
30.03.2015г. от 14:00 – БЕЛ – 12 клас, 7 клас;
01.04.2015г. от 14:00 – ДЗИ по избор – 12 клас, математика – 7 клас.
Зрелостниците присъстваха на 100% и през двата дни. Разпределението за втори ДЗИ е следното:
Биология и ЗО – 6 ученици;
Английски език – 5 ученици;
История и цивилизация – 3 ученици;
По двама ученици се явиха на пробна матура по:
География и икономика;
Математика;
Физика и астрономия;
Философски цикъл;
Химия и ООС.
Седмокласниците присъстваха по БЕЛ – 42 ученици, а по математика – 41.
Педагогическият съвет в четвъртък, 23.04.2015г., ще разгледа и анализира получените резултати.
В архивите на методическите обединения се съхраняват образци от изпитните теми, анализи на преподавателите за получените точки и оценки, като повечето материали са събрани и в електронен вид.
Вече пета поредна година изпитанието се провежда както за седмокласниците, така и за дванадесетокласниците. Традицията на СОУ „П. Р. Славейков“ по подготовка и провеждане на пробни матури за 12. клас е от 2004 г., когато още нямаше официално държавни зрелостни изпити.

ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

ОРГАНИЗИРАТ
ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
за ученици от XI и XII клас

Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидатстудентски изпити.
Турнирът ще се проведе на 08.03.2015 г. в учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас.
Темата  е  във  формата  на  държавен  зрелостен  изпит  по  математика  с  една  допълнителна  задача.
Примерни  теми  и  темите  от  предходните  турнири  са  публикувани  в  сайта  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и  Методий”:
http://www.uni-vt.bg  или на адрес http://www.math-vt.com. Журито е съставено от изтъкнати дългогодишни преподаватели по
математика във Великотърновския университет.
Желаещите  да  участват  в  турнира  се  регистрират online  на  адрес  http://www.math-vt.com  или  на e-mail:
mat_turnir@uni-vt.bg,  като  посочват:  трите  имена  на  участника,  населено  място,  училище,  клас,  адрес  за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика.

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 05.03.2015 Г.

Участниците  трябва  да  се  явят  в 8:00  ч.  на 08.03.2015  г.  в  учебен  корпус 3  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и Методий”,  гр.  Велико  Търново,  ул. „Арх.  Георги  Козаров”  №3 (намира  се  в  съседство  на  ПГЕ „А.  С. Попов”). Участниците влизат в сградата с документ за самоличност. Време за работа 5 часа: от 9:00 ч. до 14:00 ч.
Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, черен молив,  а  при  желание  и  инструменти  за  чертане,  но  нямат  право  да  ползват  никаква  справочна  литература  или
технически средства. На състезателите се предоставя справочен списък с основните формули.
Частта с формат на държавен зрелостен изпит се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки.
Журито определя наградите сред събралите най-много точки. То присъжда и награда за най-добро решение на допълнителната задача.
За  участващите  дванадесетокласници  резултатите  от  турнира  са  валидни  за  кандидатстване  в специалностите  Информатика,  Компютърни  науки,  Математика  и  информатика  и  Приложна  математика съгласно  чл. 20,  ал. 6  от  Правилника  за  прием  на  студенти  във  Великотърновския  университет „Св.  св.  Кирил  и Методий” за учебната 2015/2016 година. За целта получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки.
Резултатите от турнира ще бъдат публикувани в интернет. Награждаването на победителите ще се извърши по училища.

Телефони за връзка:
Факултет “Математика и информатика”: 062/ 600 461, 0884679496
Организационен комитет: 0887726163; 0887718784.

Анализ на резултатите за учебната 2012/2013 година

На 11 юли 2013 г. се проведе годишният съвет на педагозите от СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна.

Съпоставката на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната на държавните зрелостни изпити за 2013 г. показва чувствително надминаване на средния успех за страната по всички предмети. Минималното отрицателно показание за матурата по география се дължи на две слаби оценки на завършили минали години ученици, които не са от випуск 2013 г.

Учебен предмет Брой явили се Среден успех за училището – 2013 Среден успех за страната – 2013 Разлика
БЕЛ 29 4,90 4,06 0,84
Математика 1 4,67 4,55 0,12
ИЦ 6 4,86 4,05 0,81
ГИ 9 3,61 3,64 -0,03
ФА 3 5,27 4,26 1,01
БЗО 1 5,50 4,28 1,22
ХОСС 2 5,27 4,84 0,43
Фил. цикъл 6 3,94 3,69 0,25
Английски език 5 4,62 4,48 0,14

Picture6

Част от фактите, изложени в доклада на г-жа Братванова, директор на СОУ за изминалата учебна година:

1. Национално външно оценяване – ІV клас
1.2. Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години
Picture1
Slide3
Picture2

Slide4

Slide5

Slide6

1.8. Планирани мерки за подобряване на резултатите през новата учебна година.
Стимулиране на познавателната активност и самостоятелност на учениците чрез прилагане на иновативни подходи в процесите преподаване и учене;
Учебната дейност да осигурява преход от запаметяване и възпроизвеждане на знания към творческото им осмисляне и практическо прилагане;
Акцентиране върху формиращите функции на контрола;
Ефективност на взаимодействието учител – възпитател ПИГ, оптимизиране дейностите по интереси и повишаване мотивацията за учебен труд.

2. Национално външно оценяване – VІІ клас
Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Успехът на НВО по математика, физика и астрономия, химия и ООС и география и икономика е по-висок от годишния успех.
По-нисък успех на НВО отчитаме по БЕЛ, биология и здравно образование, история и цивилизация.
По английски език критериите за вътрешно оценяване съвпадат с тези на НВО.

Извод:
1. Планирането, организацията и провеждането на учебната дейност в прогимназиален етап води до надграждане на знанията и развитие на познавателните умения за тяхното прилагане.
2. Диагностичният инструментариум за вътрешно оценяване е в съответствие с този на НВО
3. Реализиран е преход от ситуитивно-конкретно към абстрактно-логическо мислене и развитие на интелектуалния и личностен потенциал на учениците.
2.9.2. Съпоставка на резултатите от приемен изпит с предходна година – БЕЛ
Slide15

Slide16
2.10.2. Съпоставка на резултатите с предходна година – МАТЕМАТИКА
Slide17

Slide18
3. VІІІ клас с интензивно изучаване на ЧУЖД ЕЗИК с прием след VІІ клас

Slide19

4. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Slide20
4.2. Съпоставка на средния успех по предмети за училището със съответните резултати за страната за 2013 г.
Slide21
4.4.Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години
Slide22

Устойчивост в успеха по етапи и за цялото училище.Съществено намаление на броя слаби оценки.
4.6. Мерки през новата учебна година за подобряване на резултатите
1. Прилагане на иновативни методи в процесите преподаване и учене, водещи до развитие на логическото мислене и повишаване на мотивацията за учебен труд.

2. Учебната работа ще бъде насочена към развитие на познавателни умения за прилагане на усвоените знания в нестандартни и житейски ситуации.

3. Привеждане на диагностичния инструментариум за вътрешно оценяване в съответствие с този за ДЗИ по история цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, философски цикъл и английски език.

4. Акцентиране върху формиращите и корекционни функции на контрола.

НВО по математика в 7 клас и втори ДЗИ

Вторият държавен зрелостен изпит се провежда на 23.05.2013 г.

Учениците, които са избрали да се явят на изпит по география и икономика и история и цивилизация, се явяват на 23.05.2013 г. в 7 часа в НХГПИ (Художественото училище) в Трявна. Останалите са разпределени в училища в Габрово. В 6:00 от общината потегля автобус, който може да се ползва от всеки желаещ. Учениците ще бъдат транспортирани до съответните училища. Имат право да организират и самостоятелно транспорта си до Габрово сутринта.
Всеки зрелостник носи личната си карта и служебна бележка за разпределението в залата за изпита, както и черна химикалка за писане.
12
Националното външно оценяване за седмокласниците по математика също е на 23.05.2013 г.

Явяване на 23.05.2013 г. в 9 часа пред главния вход на училището.
Всички седмокласници са разпределени в изпитни зали на първия етаж, различни от залите за изпита по БЕЛ. Квесторите ще ги упътят за настаняване, списъци с имената им са поставени и на вратите на съответните кабинети. Учениците носят синя химикалка за писане, чертожни инструменти и документ за самоличност — лична карта, ученическа лична карта или ученическа книжка (бележник).
7
Уважаеми ученици, не закъснявайте.
Пожелаваме ви успех!

Съобщение за празничния ден, 24 май 2013г.:
Начало на тържеството в двора на училището – 9:00.

Явяване на учениците и строяване по паралелки – 8:45.
Абитуриентската вечер на випуск 2013 ще бъде в комплекс „Бръшлян“ от 20:00.
Изпращането в училище е от 19 часа.

Приятно празнуване!

График за провеждане на пробни матури и пробно външно оценяване в 7 клас

Средно общообразователно училище „Петко Р. Славейков“, Трявна

График за провеждане на:

Пробна матура по БЕЛ
Дата: 25.03.2013 г., понеделник
Начало: 11:30
Място: Сградата на училищната библиотека, кабинети №1 и №2.
Времетраене: 4 часа.

Пробно ВО по БЕЛ за 7 клас
Дата: 25.03.2013 г., понеделник
Начало: 14:00
Място: Кабинети № 3, 4, 5, 6 на втория етаж в сградата на училището.

Пробна матура за втори задължителен изпит по предмет, посочен в заявлението за ДЗИ.
Дата: 27.03.2013 г., сряда
Начало: 14.00
Времетраене: 4 часа.
Място: Кабинети №1 и №2 на втория етаж в сградата на училището.

Пробно ВО по математика за 7 клас
Дата: 27.03.2013 г., сряда
Начало: 14.00
Място: Кабинети № 3, 4, 5, 6 на втория етаж в сградата на училището.

Списъците с разпределението на учениците по кабинети са поставени на вратите.

Предварителни резултати от математическия турнир „Черноризец Храбър“

Предварителни резултати от математическия турнир „Черноризец Храбър“ за участниците от Габровска област
01.11.2012
Още тази нощ са публикувани списъците с постиженията на състезателите от втори до дванайсти клас, които решаваха задачите на турнира:
Адрес: http://smb-gabrovo.hit.bg/files/2012-11-02-CH.htm
Верните отговори могат да се проверят на официалния сайт на състезанието за цялата страна: http://www.math.bas.bg/ch/

[Последно обновяване на информацията в тази страница е направено на 02.11.2012 г. в 07:30.]

Математическо състезание „Хитър Петър“, 13 октомври 2012, Габрово.

На 13 октомври (събота) от 12 часа в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово се провежда националното състезанието по математика за ученици от 3 до 8 клас „Хитър Петър“.
Програма:

 • 10.30-11.30 Регистрация
 • 12:00-13:30 Работа по състезателните теми

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на състезанието (http://www.smb-gabrovo.hit.bg) до понеделник 15.10.2012 г. Дипломите и наградите на първенците ще бъдат изпратени по пощата до съответните училища.

Регламент: Състезанието е за ученици от 3 до 8 клас. Продължителност – 90 мин. Състезателната тема включва 15 тестови задачи и една специална задача, наречена „Задача на Хитър Петър“. Темите за съответния клас ще включват в основни линии училищния материал по математика от предишния клас. От предложените 5 отговора на тестовите задачи точно един е верен. За верен отговор се дават 2, 4 или 6 точки, според трудността на задачата. За непосочен отговор се дават нула точки, а за грешен отговор се отнема 1 точка. Задачата на Хитър Петър се оценява с 20 точки. Темите за 3-ти и 4-ти клас ще включват само 15 тестови задачи. Не се разрешава използване на калкулатори.

Началното класиране ще бъде временно. Контестации ще се приемат до 17.10.2012 на адрес: smb.gabrovo.competitions@gmail.com (от ръководител на отбор – за отборни състезатели, а за индивидуални състезатели – от родител). Сканирани копия на работите не се изпращат. Крайното класиране ще бъде качено на сайта на състезанието до 19.10.2012 година.
Допълнителна информация: http://www.smb-gabrovo.hit.bg

Участниците от СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна са общо осем: двама са от трети, няколко ученици от четвърти клас и един участник е от седми клас.

[Информацията е публикувана на 13.10.2012 в 10 часа.]

Календарен план за извънкласните дейности по математика, информатика и ИТ през учебната 2012-2013 година

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и лингвистика за учебната 2012-2013 година

Списъкът със състезанията е публикуван на сайта за националните състезания по информатика за ученици като pdf-файл (230 КВ) на 10 октомври 2012 г.

Математика

1. Национални състезания:
А. Зимни математически състезания

 • 8-12 клас – 25-27 януари 2013, Пловдив

Б. Пролетни математически състезания, 29-31 март 2013

 • 4-8 клас – Варна; 9-12 клас – Ямбол.

2. Математическо състезание “Европейско кенгуру”

 • Национален кръг – 1 юни 2013, София.

3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил, 22-24 март 2013, Ловеч.
4. Балканска олимпиада по математика, април-май 2013, Албания.
5. Балканска олимпиада по математика за малки ученици, 2013, Турция.
6. Международна олимпиада по математика, 18-28 юли 2013, Колумбия.
7. Национална олимпиада по математика:

 • Общински кръг – до 23 декември 2012;

Информатика

 1. Национален есенен турнир, 23-25 ноември 2012, Шумен.
 2. Зимни състезания по информатика, 1-3 март 2013, В. Търново.
 3. Национален пролетен турнир, 31 май-2 юни 2013.
 4. Младежка Балканиада по информатика, още няма дати.
 5. Балканска олимпиада по информатика, още няма дати.
 6. Международна олимпиада по информатика, 6-13 юли 2013, Австралия.
 7. Национална олимпиада по информатика:
  • Общински кръг – до 23 декември 2012; (променена дата на 06.01.2013)
  • Областен кръг – 25 февруари 2013, 9:00 ч.; (променена дата на 29.03)
  • Национален кръг – 12-14 април 2013 (променена дата на 26-29).

Информационни технологии
1. Национален есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, 17-18 ноември 2012.
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 20-21 април 2013.
3. Национална олимпиада по информационни технологии:

 • Общински кръг – до 6 януари 2013;
 • Областен кръг – 10 март 2013;
 • Национален кръг – 10-12 май 2013, Монтана.

Математическа Лингвистика

 1. Състезание в рамките на Пролетните математически състезания,  Пролетен кръг, 29-31 март 2013, Сливен.
 2. Международна олимпиада по лингвистика,
 3. Национална олимпиада по лингвистика:
  • Общински кръг – до 6 януари 2013;
  • Областен кръг – 23 февруари 2013;
  • Национален кръг – 19-21 април 2013, Пловдив.

Компютърна математика
І-ва Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, 24-26 октомври 2012, Технически университет – Габрово.

Под егидата на РИО и/или СМБ

Математика

1. Математическо състезание “Хитър Петър”, 13 октомври 2012, Габрово.
2. Математически турнир “Черноризец Храбър” – 1 ноември 2012.
3. ХІV Софийски математически турнир, 17 ноември 2012.
4. Есенен математически турнир, 9-11 ноември 2012, София.
5. Турнир по математика „Д. Малешков”, 17 ноември 2012, Пловдив.
6. Областен математически турнир, 17 ноември 2012, Кърджали.
7. ХІV Турнир по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“, 2 декември 2012, Бургас.
8. Математически турнир „Иван Салабашев“, 1 декември 2012, Стара Загора.
9. Коледно математическо състезание, 8 декември 2012.
10. Математическо състезание „Европейско кенгуру“

 • Областен кръг – 23 март 2013;

11. Математическо състезание „Роман Хайнацки“, 25-27 март 2013 г., Ямбол.
12. Турнир по математика „Р. Грозданов“, 13 април 2013,Пловдив.
13. Великденско математическо състезание, 20 април 2013.
14. Математически турнир „Акад. К. Попов“, 10-12 май 2013, Шумен.
15. Математическо състезание „Еврика“, 2013, София.
16. Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас, 10 март 2013, В. Търново.
17. Международни състезания по математика:

 • до 15 г., AITMO, юли 2013, България;
 • до 12 г., EMIC, юли 2013, България.

18. Международно състезание за ученици до 14 г.,

 • Хонг Конг, юли 2013.

19. Ученическа конференция ЮРОМАТ, ……………………. 2013.
20. Европейска олимпиада по математика за момичета, 8-14 април 2013,
Люксембург.
21. Национална студентска олимпиада по математика, май 2013, Шумен.
22. Ученически институт по математика и информатика:

 • конференция, 18-20 януари 2013, Габрово;
 • ученическа секция на 42. Пролетната конференция на СМБ, април 2013.

Информатика

1. Международно състезание по информатика за ученици до 15 г., 1-8 септември
2013, София.
2. Национална студентска олимпиада по програмиране, май 2013.
3. Ученически институт по математика и информатика:

 • конференция, 18-20 януари 2013, Габрово;
 • ученическа секция на 42. Пролетната конференция на СМБ, април 2013.

Информационни технологии

1. ХІV Турнир по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“, 2 декември 2012, Бургас.
2. Регионален турнир по ИТ „На ТИ с ИТ“, 8-9 декември 2012, Пловдив.
3. V Състезание по ИТ „Благоевград 2013“, последната седмица на месец март 2013, Благоевград.