ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

ОРГАНИЗИРАТ
ОСМИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
за ученици от XI и XII клас

Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидатстудентски изпити.
Турнирът ще се проведе на 08.03.2015 г. в учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас.
Темата  е  във  формата  на  държавен  зрелостен  изпит  по  математика  с  една  допълнителна  задача.
Примерни  теми  и  темите  от  предходните  турнири  са  публикувани  в  сайта  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и  Методий”:
http://www.uni-vt.bg  или на адрес http://www.math-vt.com. Журито е съставено от изтъкнати дългогодишни преподаватели по
математика във Великотърновския университет.
Желаещите  да  участват  в  турнира  се  регистрират online  на  адрес  http://www.math-vt.com  или  на e-mail:
mat_turnir@uni-vt.bg,  като  посочват:  трите  имена  на  участника,  населено  място,  училище,  клас,  адрес  за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика.

ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 05.03.2015 Г.

Участниците  трябва  да  се  явят  в 8:00  ч.  на 08.03.2015  г.  в  учебен  корпус 3  на  ВТУ „Св.  св.  Кирил  и Методий”,  гр.  Велико  Търново,  ул. „Арх.  Георги  Козаров”  №3 (намира  се  в  съседство  на  ПГЕ „А.  С. Попов”). Участниците влизат в сградата с документ за самоличност. Време за работа 5 часа: от 9:00 ч. до 14:00 ч.
Състезанието е анонимно. Състезателите получават хартия за писане. Те могат да ползват син химикал, черен молив,  а  при  желание  и  инструменти  за  чертане,  но  нямат  право  да  ползват  никаква  справочна  литература  или
технически средства. На състезателите се предоставя справочен списък с основните формули.
Частта с формат на държавен зрелостен изпит се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки.
Журито определя наградите сред събралите най-много точки. То присъжда и награда за най-добро решение на допълнителната задача.
За  участващите  дванадесетокласници  резултатите  от  турнира  са  валидни  за  кандидатстване  в специалностите  Информатика,  Компютърни  науки,  Математика  и  информатика  и  Приложна  математика съгласно  чл. 20,  ал. 6  от  Правилника  за  прием  на  студенти  във  Великотърновския  университет „Св.  св.  Кирил  и Методий” за учебната 2015/2016 година. За целта получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки.
Резултатите от турнира ще бъдат публикувани в интернет. Награждаването на победителите ще се извърши по училища.

Телефони за връзка:
Факултет “Математика и информатика”: 062/ 600 461, 0884679496
Организационен комитет: 0887726163; 0887718784.