Втори доклад-отчет за извършеното по конкурса за иновативни практики в управлението на образованието

ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО : Посока – електронно училище
Публикувано от NIOD на 2012/9/3 8:00:00 (153 прочита) Публикации от същия автор

Конкурс за директори „Иновативни практики в управлението“
Форма за описание на иновацията
Наименование на проекта: Посока – електронно училище
Тематична област: Управление за развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност

Екип:
инж. Емилия Ангелова – старши експерт по организация на средното образование в РИО – Габрово
Стефанка Братванова – директор на СОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Трявна, община Трявна
Снежана Сидерова – директор на СОУ „Райчо Каролев“, гр. Габрово
инж. Васил Христов – директор на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово
Ценка Гьонкова – директор на Основно училище „Васил Левски“, гр. Плачковци, община Трявна

Резюме на иновацията:
Създаване на единна информационна система, която обхваща всички аспекти на учебно-възпитателните и административните дейности в училище и обединява електронните услуги и ресурси:
– организация и управление на административна дейност;
– организация и управление на учебния процес;
– управление на комуникацията;
– хранилище с дигитални артефакти.
Схематично структурата на информационната система изглежда по следния начин: (схемата ще бъде добавена).

Информационната система изпълнява следните функции: представителна, административна, методическа, мотивационна и социална.
Достъпът до системата е осигурен чрез таблет на входа на училището и чрез информационни канали.
Създаването, функционирането и обогатяването на информационната система е дело на екип учители и ученици – електронни мениджъри под ръководството на директор-мениджър.
Иновацията е нова проекция на тромавата и скучна училищна информация.
Широкото прилагане на ИКТ в процесите преподаване и учене променя параметрите на образователната среда и се отразява и върху организацията и управлението на училището. Иновацията е решение на въпроса с огромния обем информация, нейното обработване, предаване, разпространение и съхраняване. Тя подпомага административния процес при вземането на решения, планирането и прогнозирането, наблюдението и контрола на специфичните потребности на училищната организация. Съдейства за по-ефективна комуникация между трите общности в училище – ученици, учители и родители.
Информационната система обезпечава учебния процес с готови и апробирани методически разработки, а достъпът до базата провокира интереса на учениците и повишава мотивацията им за учебен труд.
Основна цел: Чрез реализация на концепцията за електронно училище да бъдат обхванати всички субекти, които имат отношение към учебния процес (родители, учители, ученици, общински и държавни институции, неправителствени организации, бизнес) и да се създадат условия за развитие на интелектуалния и личностен потенциал на учениците, да се формират у тях дигитални и социални умения и компетенции, както и мотивация за учебен труд и да се спомогне за приобщаването им към процеса на управление на училището.
Специфични цели:
1. Прозрачност на процеса на управление на училището.
2. Повишаване нивото на дигиталните компетентности на учениците.
3. Приобщаване на учениците към училищния живот, реално участие с поемане на задължения и отговорности, насърчаване на инициативността и творчеството.
4. Утвърждаване на нов стил на педагогическо общуване, в който учениците са активни участници с право на глас, а учителите са партньори, които подпомагат, насърчават, но предоставят свобода във вземането на решения и избирането на пътища за тяхното осъществяване.
5. Ново равнище на методическата работа в училище.

Този модел на иновацията работи във всички видове училища, без да е от значение броят на учениците, не е обвързан със значим финансов ресурс, а е отговорност на мениджъра-директор да намери подходящата форма за внедряване.

Необходимост от иновацията
Училищните мениджъри от област Габрово отдавна са осъзнали факта, че „нет-поколението“, родено в дигиталния свят, е в непрекъснат контакт с високоинтерактивно и богато на визуални ефекти мултимедийно съдържание и в класическия си вид училището е скучно място за него.
Единственото правилно решение за бъдещето на българското училище е то да продължи по пътя на иновациите и да се превърне в едно привлекателно и предизвикателно място, където учениците ще присъстват и участват със същата ангажираност, която проявяват и в любимото си социално WEB пространство и откъдето ще излязат като компетентни граждани на Дигитална Европа.
Очерта се необходимостта от създаване на дигитална училищна база от административни и методически материали, поднесени по актуален и атрактивен начин.
Очакванията в съвременните условия са все повече дейности да се осъществяват бързо, лесно, удобно. Предизвикателство са очакванията на ученици, учители и общество за улесняване на достъпа до различен вид информация от всяко място и по всяко време. Възниква необходимост от „отваряне“ на училището и осъществяване на всички дейности в условия на прозрачност.
Това най-бързо, лесно, ефективно и евтино може да се реализира чрез ИКТ – и е най-лесно смилаемо от аудиториите.

Етапи на реализация:
1. Екипът от ръководител и участници избират тематичната област, в която ще се реализира иновацията.
2. Срещи във всяко от училищата-партньори за информиране на педагогическите екипи, училищното настоятелство, партньорите на училището и родителската общност за ангажиране в последващите етапи от реализирането на иновацията.
3. Обявяване и информиране на педагогическите колективи за същността на иновацията и участието в проекта.
4. Контрол на входно ниво чрез анкети към ученици, родители, учители, за да се определят параметрите на иновацията.
5. Формиране на екипи в училищата – учители и ученици:
– проучване на желанието на учениците за включване;
– формиране на ученически екипи за участие в модули – „системен администратор“, „мениджър учебна програма“, „мениджър графици и изпитни сесии“, „мениджър училищен учебен план“, „мениджър извънкласни дейности“, „мениджър постижения“, „мениджър училищно настоятелство“, „мениджър анализи“ и „мениджър сподели опит“.
6. Обща среща на екипите на четирите училища с цел синхронизиране и разпределение на дейностите.
7. Същинската работа по реализацията на иновацията:
– заповеди на директора за длъжностните лица, които ще работят по модулите;
– графици за дейност по модулите: осигуряване на работни помещения, достъп до техника, график на занятията за максимално използване на наличните училищни ресурси;
– разработване на пакет от мерки по стимулиране и мотивиране работата на екипите в училище (финансови и нефинансови);
– провеждане на обучения на учениците от екипите в зависимост от спецификата на всеки модул;
– събиране на информация и разработване на материалите по модули;
– реално внедряване на иновацията – осигуряване на техника и инсталация, изграждане на конфигурация на информационната система;
– публикуване на разработените материали и информацията по съдържанието на отделните модули;
– предоставяне възможност за ползване на информационната система от родителите и общността.
8. Регулярни сихронизиращи дейности по имейл (веднъж на 2 седмици и при необходимост по-често).
9. Дейности по публично информиране за етапите от внедряването на иновацията:
– провеждане на родителски срещи;
– информиране на училищата на територията на РИО – Габрово за участието в проекта чрез информационните канали на РИО;
– дни на отворени врати във всяко от училищата-партньори за представяне на иновацията пред директори и общността;
– информиране на сходни училища и технически гимназии от страната за иновацията;
– сайтове по проекта http://posoka-e-school.hit.bg, https://esoutryavna.wordpress.com, http://konkurs-inovatsia.zymichost.com и http://sou-biblioteka.zymichost.com
– публикации в медиите – вестник 100 вести брой 6 от 05.01.2012 и брой 156 от 09.07.2012;
– представяне на проекта в рамките на Панорамата на средното образование, организирано от община Габрово.
10. Контрол на изхода с анкети.
11. Отчет на проекта и планиране за разширяване на модулите на ниво училище и мултиплициране в областта и държавата.

Ключови фактори, които спомагат за реализирането на иновацията
1. Предварителна работа в тази насока – проведените предварителни срещи очертаха основната рамка и целите, които си поставяме при реализацията на иновацията. Следвайки последователно методологията за разработка на иновацията успяхме да осъществим функциите на електронното училище, така че то да бъде добър и атрактивен начин за увеличаване информираността и да подпомогне и обезпечи сътрудничеството между ученици, учители, родители и администрация.
2. Натрупан опит:
– квалифицирани учители през последните години за реалното прилагане на ИКТ в образованието;
– въвеждането и използването на електронни уроци и помагала в училищата-партньори през последните години спомогна за по-голямата мотивация за учене на учениците, за подобряване качеството на учебния процес, така че информационната система се яви като едно електронно хранилище на тези ресурси, които така бяха систематизирани;
– механизми за нефинансова мотивация.

Предизвикателства при реализирането на иновацията
1. Различен тип училища – една професионална гимназия, две средни общообразователни училища и едно основно училище с различен брой ученици (от 96 до 662), учебни планове (за общо образование, за профилирано и професионално образование), различен тип на преподаване, различен статут държавно/общинско училище.
2. Отдалеченост – две от училищата се намират в община, пътят до която е трудно проходим, особено при зимни условия. Комуникира се предимно по имейл и телефон.
3. Съвместяване на текущите задачи и дейности по управление на училището с координирането и контролирането на провеждането на иновацията.
4. Регулярни срещи между различните участници в проекта на ниво учители и директори.

Критично важни точки от реализацията
Да се извлече максималният потенциал от училищата при следните ограничения:
– пари (липса на конкретно финансиране и необходимост да се извади от училищния бюджет);
– време (натовареност на учители и директор);
– административен капацитет. В малкото училище административният персонал е особено ограничен и недостатъчен за изпълнение на всички дейности, към които се добавят и тези за изпълнение на проекта;
– обхващане на голям обем от данни, касаещи ежедневните дейности в училище, за кратко време и въпреки останалите текущи задължения на екипите в училище.

Ключови индикатори за измерване на успеха
1. Колко хора са обхванати – вътре в училището, извън училището (ученици и учители, родители, общност)?
– вътре в училищата – 1751 ученици; 146 учители;
– брой създадени екипи – 26;
– брой ученици в тях – 119;
– брой учители-ръководители – 26;
– брой приобщени ученици – 445;
– брой ученици от екипите със завишен среден успех спрямо I срок – 119;
– най-малка и най-голяма възраст на учениците в екипите /по екипи/ – от 8 до 19 години;
– извън училищата – училищно настоятелство, родители, общност – около 5000.
2. Организирани събития – вътрешни координационни срещи (онлайн или на живо), външни представяния на проекта пред общността.
– редица планирани вътрешни координационни срещи както между участниците в проекта на територията на всяко училище, така и с другите учители и ръководители от партниращите училища;
– разработената иновация е представена пред педагогическите колективи за популяризиране на идеята за повишаване на вътрешноучилищната информираност.
3. Медийни публикации – две публикации в местен вестник 100 вести и излъчена информация в информационните канали на РИО.
4. Сайтове – сайтове по проекта http://posoka-e-school.hit.bg, https://esoutryavna.wordpress.com, http://konkurs-inovatsia.zymichost.com и http://sou-biblioteka.zymichost.com.
5. Разработени продукти (презентации на ученици, учебни ресурси) – брой по съответните показатели.
Показатели:
– брой изготвени графици, анализи и други в т.ч. презентации, доклади, електронни дидактически средства, филми и видеоматериали /общо/ – 391 броя;
– брой продукти, разработени от ученици – 267 броя;
– брой авторски методични разработки – 269 броя;
– брой открити уроци с ИКТ – 70 броя;
– брой методически обединения, участвали в дейността по иновацията – 15 броя;
– брой посещения в сайта или информационната система – 7725 броя;
– брой извънкласни и извънучилищни изяви – 248 броя.
6. Анкети на входното и изходното ниво – резултатите от направените анкети за това как реализирането на проекта е променило показателите на образователната среда показват:
– според 80% от анкетираните (ученици и учители), информационната система допринася за достигане на по-високо ниво на методическата работа в училище и промяна на традиционната образователна среда в посока интерактивност;
– възможността за въвеждане на новости във вид на електронни уроци във вътрешноучилищната информационна система води до улеснение при усвояване на учебния материал и оттам повишаване на ефективността при обучението;
– училищната информационна система е работеща система за обратна връзка към учителите и родителите;
– информационната система съдейства за развиване на умения за бързо откриване и анализ на необходимата информация;
– информационната система спомогна за приобщаване на учениците към училищния живот, реално участие с поемане на задължения и отговорности, насърчаване на инициативността и творчеството чрез развиване и усъвършенстване на интелектуалните и творчески заложби на учениците и възприемане на училището като място, където се случват интересни неща, място, където има какво да се научи;
– може да се каже, че ползването на информационната система съдейства за утвърждаване на нов стил на педагогическо общуване, в който учениците са активни участници с право на глас, а учителите са партньори, които подпомагат, насърчават, но предоставят свобода във вземането на решения и избирането на пътища за тяхното осъществяване.

Наученото по време на реализирането на иновацията (промяна в състоянието)
Постига се прозрачност на микрониво (ниво училище), което води до информираност на колектива за дейностите по отделни направления и съдейства за повишаване сплотеността и взаимодействието между колеги по проектна дейност и междупредметни връзки. Повишена е мотивацията за работа, въпреки че не е финансово обезпечена.
Повишено е нивото на информираност на родителите и общността. Налице са прозрачност на процеса на управление и обратна връзка, осъществени чрез постоянен достъп до информация.
Повишена е мотивацията на учениците за включване в образователния процес – новият начин на поднасяне на информацията е интересен и лесно се възприема от учениците.
Повишава се цялостната активност на учениците в извънкласните и извънучилищните дейности.
Повишават се резултатите от средния успех на ангажираните ученици за втория учебен срок спрямо тези от първия учебен срок.
Повишава се ангажираността на родителската общност към учебния процес.
Повишава се нивото на дигиталните компетентности на учениците.
Създаде се нов стил на педагогическо общуване, в който учениците са активни участници с право на глас, а учителите са партньори, които подпомагат, насърчават, но предоставят свобода във вземането на решения и избирането на пътища за тяхното осъществяване.
Достига се ново равнище на методическата работа в училище чрез увеличаване броя на проведените мултимедийни уроци, разширяване общността на учителите-новатори, промяна на традиционната образователна среда по посока нейната интерактивност и повишаване постиженията на учениците.

Съвети към директорите, които искат да внедрят иновацията (промяна в състоянието (начално-крайно), разширяване обхвата на апробацията)
Тъй като моделът на иновацията е универсален и може да функционира успешно във всеки вид училище бихме го препоръчали, за да се мултиплицира. Директорът-мениджър следва да предприеме действия в следните посоки:
1. Информиране на педагогическите колективи за техническите възможности на вътрешноучилищната информационна система и за очакваните положителни резултати от въвеждането на иновацията.
2. Мотивиране на учители и ученици за участие в реализацията на информационната система по места.
3. Обмисляне на варианти и възможности за реализиране на информационната система с минимални и налични финансови ресурси.
Внедряването на системата довежда до повишаване информираността на родители, ученици, учители и общественост за текущите събития в училището чрез новите възможности на ИКТ.

Продължаване на работата по иновацията през следващата учебна година (разширяване обхвата на апробацията)
Внедрената иновация е напредък в развитието на четирите училища. Нейните положителни страни са стимул за директорите да продължат да менажират в същата посока, да доразвиват възможностите ѝ.
През следващата учебна година ще се привлекат още партньори, ще се увеличи обхвата на учениците, ще се доразвие структурата на изградената информационна система.
Ще се осъществи връзка с администрацията на Област Габрово за съдействие – материално и нематериално – с цел популяризиране на иновацията и стимулиране на включилите се учители в реализацията на проекта.

Изпълнение на заложените индикатори (предстои добавяне)

Източник:
http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=1068

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.