Национално външно оценяване по английски език, 20.06.2012

Писмените материали от националното външно оценяване по чужд език за профилирани и професионални паралелки в осми клас с интензивно изучаване на английски, немски, френски, руски, испански и италиански език са публикувани в таблица на сайта на МОМН:
http://mon.bg/top_menu/general/assessment/8kl_languages/index.html

За учениците, които са се явили на изпита по английски език, файлът е достъпен и тук:
2012-profilirani-eng
На последната страница във файла се намира ключ с верните отговори.

За тази учебна година в теста липсват трансформиращи задачи.
Общият брой на точките е 80, като по една точка се дава за верен отговор на всеки от първите 60 въпроса, а максималният брой точки за писменото изразяване със свободен текст по поставен въпрос е 20 точки.
Скалата за оценяване отново е познатата:
50% от максималния възможен брой точки (40) е за тройка.
Точките се приравняват към оценка по формулата: (брой получени точки х 6)/(максималния брой точки).
Окончателната оценка с точност до 1,00 се вписва като текуща оценка в дневника на класа и няма по-голяма тежест от останалите текущи оценки при оформяне на срочната и на годишната оценка на учениците.