Посока – електронно училище

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ „ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕТО“

Тематична област: Управление за развитие на нови творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност

Тема: Посока – електронно училище

Изтегляне на архивиран документ на MS Word с теоретичната обосновка на системата за информация.

ноември 2011 – ноември 2012 г.

Основна цел:

Чрез реализация на концепцията за електронно училище да се създадат условия за развитие на интелектуалния и личностен потенциал на учениците, да се формират у тях дигитални и социални умения и компетенции, както и мотивация за учебен труд и да се спомогне за приобщаването им към процеса на управление на училището.

Начална страница за връзка към сайтовете на училищата-участници.