Заседание на ПС – 19.04.2012 година

  1. Запознаване с условията за кандидатстване по проекта на МОМН за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.
  2. Обсъждане поведението на ученици.
  3. Разни