Заседание на ПС – 16.02.2012 година

Дневен ред:

  1. Информация за дейността на училището през първия учебен срок.
  2. График за класни и контролни работи през втория срок.
  3. График на часовете за СИП през втория срок.
  4. Наказания на ученици.
  5. Гласуване на еднократна парична помощ за абитуриентка.
  6. Отчет на екипите, подпомагащи деца със СОП.
  7. Избор на учебници и помагала 1-4 клас.