Програмиране

Първи стъпки в програмирането на C/C++

Бисерка Йовчева, Ирина Иванова.

Програмирането е трудно, макар и да изглежда лесно.

Тук ще намерите задачи и определения.

Определение: последователност от инструкции, след изпълнението на които се достига до решението на дадена задача или до заключението, че задачата няма решение, се нарича алгоритъм.

Трите изисквания са задължителни за всяко едно предписание, за да може то да бъде наречено алгоритъм.

Можете да намерите средата за програмиране Dev-C++ в Internet  на адрес: http://www.bloodshed.net/devcpp.html.

Реализирането на по-сложни алгоритми изисква задължитено използване на коментари. Те могат да се поставят на всяко място в програмата. Могат да бъдат произволно големи. Не влияят върху бързината на изпълнение на програмата.

Заседание на ПС – 16.02.2012 година

Дневен ред:

  1. Информация за дейността на училището през първия учебен срок.
  2. График за класни и контролни работи през втория срок.
  3. График на часовете за СИП през втория срок.
  4. Наказания на ученици.
  5. Гласуване на еднократна парична помощ за абитуриентка.
  6. Отчет на екипите, подпомагащи деца със СОП.
  7. Избор на учебници и помагала 1-4 клас.