Заседание на ПС – 08.12.2011

     Дневен ред:

  1. Отчет изпълнение на решение от Протокол № 4 / 03.11.2011 г.
  2.                                                                               Докладва: Г. Ганчева

  3. Насоки за диференцирана и индивидуална работа с учениците от седми клас по БЕЛ и математика с оглед НВО.
  4.                                    Докладват: С. Чалъкова и В. Тачева

  5. План за дейностите на УУП.
  6.                                                         Докладва: Предс. на УУП

  7. Работа на библиотеката.
  8. Докладва: Бистра Пеева

  9. План за коледни тържества.

Докладва: Ж. Петкова