Заседание на ПС – 03.11.2011

Дневен ред:


1. Изпълнение на решение по т.5 от Протокол №3 / 28.10.2011 г.

Докладва: Н. Гашпарова

2. Определяне на стипендианти на училището.

Докладва: Г. Ганчева

3. Приемане плановете на МО.

Докладват: Председателите на МО

4. Анализ на динамиката на учебните резултати на учениците от VII клас и насоки за целенасочена индивидуална и диференцирана работа с оглед повишаване на резултатите от НВО 2012 година.

Докладва: С. Братванова