Заседание на ПС – 26.09.2011 година

Дневен ред:

  1. График за класни и контролни работи през първия учебен срок.
  2. График за консултациите.
  3. График за часовете за СИП.
  4. План за честване 172-годишнината на
  5. Освобождаване на ученици от ФВС.