Заседание на ПС – 26.09.2011 година

Дневен ред:

 1. График за класни и контролни работи през първия учебен срок.
 2. График за консултациите.
 3. График за часовете за СИП.
 4. План за честване 172-годишнината на
 5. Освобождаване на ученици от ФВС.

Заседание на ПС – 16.09.2011 година

Дневен ред:

 1. Годишен план за дейността на училището.
 2. Групи модул ФВС и ръководители.
 3. План за действие при бедствия.
 4. Състав на постоянни комисии.
 5. План за квалификационната дейност.
 6. Определяне на учебните предмети от раздел Б на УП.